Oudfries recht

In deze sectie van de webstek van Bouwe Brouwer vindt u de mooiste Oudfriese rechtsteksten, meestal voorzien van een vertaling in het Nederlands.

Lex Frisionum
De Lex Frisionum uit de achtste eeuw is het oudste rechtsmonument van de Friezen.

Fon alra fresena fridome
Over de vrijheid van alle Friezen volgens de Hunsingoër handschriften.

Hoe dae fresen toe fridom koemen
Hoe de Friezen tot vrijheid kwamen volgens het Jus Municipale Frisonum.

Fan dae koningen Kaerle ende Redbad
Hoe de Friezen landrecht verkregen volgens het Jus Municipale Frisonum.

De Oudfriese tien geboden
De Oudfriese tien geboden volgens de Hunsingoër handschriften.

Quinque claves sapientiae
De vijf sleutels tot wijsheid volgens de Hunsingoër handschriften.

De ontwikkeling van het ongeboren kind
De maandsgewijze ontwikkeling van het ongeboren kind volgens Augustinus volgens het Eerste Emsiger Handschrift.

De schepping van Adam
De schepping van Adam volgens het Eerste Emsiger Handschrift.

Het Asegariucht
Asega is het dingtijd? Een dingtaal volgens het Fivelgoër Handschrift.

Fan scultena bannen
Over de ban van de skelta. Een dingtaal volgens het Jus Municipale Frisonum.

Merckedriucht
Het marktrecht volgens het Freeska Landriucht.

Willekeuren van Opstalboom
De Willekeuren van Opstalboom volgens de Codex Roorda.

Cleen tractaet fan da saun zelanden
Een klein traktaat van de zeven zeelanden uit het Freeska Landriucht.

Oudfries kroniekje
Een Oudfries kroniekje uit de Ommelander Archieven.

Aanklacht wegens inbraak
De aanklacht wegens inbraak volgens de Hunsingoër handschriften.

Homa enen man ti jeldum biada scil
Formulier voor het aanbieden van de doodslagzoen volgens de Codex Unia.

Fiaeth
Een eed betreffende roerend goed volgens het Tweede Emsiger Handschrift.
Volgens het Handschrift Mone: Oudfries eedsformulier

Thi freedeed
De vredeseed volgens het Jus Municipale Frisonum.

Vredesgebod van de grietmannen van Wymbritseradeel
Het vredesgebod van de grietmannen van Wymbritseradeel volgens het Jus Municipale Frisonum.

Ambtseed skelta (grietman van het deel)
Ambtseed asega (grietman van de ga)
Ambtseed atte
Ambtseed tolva
De ambtseden van skelta, asega, atte en tolva volgens de Codex Unia.

Ambtseed kerkvoogd (Jus Municipale Frisonum)
De ambtseed van de kerkvoogd volgens het Jus Municipale Frisonum.
Ambtseed kerkvoogd (Codex Unia)
De ambtseed van de kerkvoogd volgens de Codex Unia.

Ambtseed van de schepenen van Sneek
Ambtseed van de raadslieden van Sneek
De ambtseden van de schepenen en raadslieden van Sneek volgens een document uit het Sneker archief.

De vijftien tekenen voor de dag van het oordeel
De vijftien voortekenen die de heilige Hiëronymus vond beschreven in de boeken van de Joden, volgens de Eerste Riustringer Codex.